Real Speaking

Course Price

Course length

Phát triển diễn đạt

Instructor

Paraphrasing -
Functional Language

Đoạn - Bài

About the course

Ríu Rít

Liên hệ đến chúng tôi

HamaVillage, xã Đắk Nia, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông

0964 26 46 70 (Mr. Lộc)

​Info@leaderTalks.com

©2020 by LeaderTalks